Företagsutveckling

Om företaget

Företagsutveckling

Affärsidé och vision

SBM Consulting Sweden är ett konsultföretag som inriktar sig inom områdena organisationspsykologi med beteendeanalytisk företagsutveckling (OBM) och HR som HR Business Partner med fokus på AAA- Arbetsledning, Arbetsrätt, Arbetsmiljö.

Visionen är att stärka företag nationellt som internationellt med fokus på att stärka individens självledarkskap på alla nivåer och bygg nya beteendemönster tvärstrukturellt och strategiskt. Genom att stötta och vägleda ledare och medarbetare i företagen genom förändringsprocesser, bidra vi till att skapa trygga, framgångsrika och hållbara företag med god kultur.

Företagsutveckling

Strategi

SBM Consulting Swedens strategi är att fokusera på det mellanmänskliga samspelet i företagsutvecklingen för att öka inkludering.

Jag anser att det är viktigt att se företaget utifrån ett holistiskt perspektiv där människor spelar en viktig roll och behöver samspela för att riktas mot samma mål för ökad lönsamhet och hållbarhet, samtidigt som strategin hjälper er att tillvarata nya innovativa ideér för att nå nya mål för ett modernt och framgångsrikt företag. Jag arbetar endast med forsknings och evidensbaserade metoder samt tar hänsyn till arbetsrättsliga lagar och förordningar.

Företagsutveckling

Metod

Metoden är tvärfunktionell och tvärvetenskaplig. Jag tror på att flera metoder inom organisationspsykologin passar in oavsett arbetsområde. Jag utgår som grund med beteendeanalys där vi tillsammans klargör vilka områden vi undersöker.

Om mig

Sandy Monteiro

Jag har 12 års erfarenhet av att handleda coacha och utbilda grupper, yrkesgrupper och individer inom utbildningsbranschen och socialt förändringsarbete.

Jag bidrar med handledning i styrkebaserad ledarskap för chefer och andra ledare i organisationen, socialt /kurativa tjänster på arbetsplatsen, företagshälsovård om ert företag inte är anslutet och handhar komplicerade personalsociala frågor som exempelvis missbruk och diskrimineringsärenden.

Jag har även arbetat internationellt med medarbetare från PWC-Poland Financial Crime Unit där jag skapade ett coachingprogram baserat på kommunikation med svåra klienter.

Min kompetens

 • Arbetsrätt
 • Arbetsledning
 • Arbetsmiljö
 • Coachande ledarskap /Transformativt ledarskap
 • Organisations och ledarskapsutveckling
 • Motiverande Samtal för ledare och ledningsgrupper
 • AI- Artificiell intelligens grund
 • KBT-terapeut steg 1 & DSM 5
 

För dig som önskar KBT-TERAPI, vänligen klicka på länken nedan då jag är medlem i Beteendeföreningen

Företags Coaching

Om du skulle beskriva ditt eget företag, vilken bild skulle du då se för ditt inre öga?

Ett företag/en organisation har friskare medarbetare om de arbetar med tydlighet och målinriktad utveckling.

Det är viktigt för medarbetarna och för dig som chef att du implementerar företagets värde, har etiska riktlinjer och principer som gör att arbetskulturen blir motiverande och att  arbetsuppgifterna har ett syfte och en mening. För att detta ska ske är kommunikation och förståelse för varandras roller en central del. Det minskar både stress och missnöje i förändringsprocessen och du får behålla den värdefulla kompetensen inom företaget.

Som konsult kan vi tillsammans ta reda på vilka förändringar som behöver genomföras för att skapa bra en sund kultur, samarbete, tydlig ledning, fånga upp medarbetares unika värde som medför god personlig utveckling hos dina medarbetare.

Vi erbjuder coaching inom följande områden:

Styrkebaserat arbete

Styrkebaserat arbete är för dig som vill veta vilka talanger, färdigheter och kunskaper du besitter. Vi gör en analys baserad på 24 karaktärsstyrkor. Genom analysen framkommer dina främsta styrkor och hur du kan använda dem för att göra dem mer framträdande. Vi gör upp en plan över hur du kan använda dem i exempelvis en rekryteringsprocess.

Chefshandledning

Chefshandledningen är till för dig som behöver stöd i ditt chefsutförande för att öka din professionella kompetens och vara tillfreds med det arbete du utför som i sin förlängning skapar trygghet hos dina medarbetare och lönsamhet för ditt företag.Beteende coach

Detta är för dina medarbetare som har behov av självaktivering, upprätthålla positiva arbetsrelationer, inre motivation, kommunikationsförmåga, hur man hanterar stress i beslutsfattandet, minimera negativa stressfaktorer, hitta balansen mellan arbete-hem.


Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet är navet i ett företag. Vi hjälper er att se över verksamhetsplaneringen, gör en diagnostik av företagets struktur och kultur samt hur ni kan implementera värdegrunden i kulturen på arbetsplatsen. Viktigast här för ledarskapet är att lyssna in och arbeta genom andra människor för att uppnå en god värdegrund, struktur och kultur.

Arbetsrätt och Arbetsmiljö

Att förstå och arbeta arbetsrättsligt gör det lättare för er ledare och chefer att förstå er arbetsledningsrätt och dess begränsningar till att ta beslut om omorganisationer, omplacering av personal, avslutning av anställning, hantera diskriminering på arbetsplatsen, tolka avtal, medling och genomföra goda MBL-förhandlingar.

Följande 6 områden:

 • Arbetsmiljö, SAM, distansarbete och rehabilitering
 • Diskriminering
 • Avtal och tolkning av avtal
 • Förhandlingar, MBL
 • Konflikthantering
 • Utbildning
 

konsulttjänster för chefer

Styrkebaserat ledarskap

Att se och uppmuntra styrkor hos sina anställda är avgörande för att få en fungerande arbetsgrupp. Vi hjälper er genom forskningsbaserade mätinstrument att klargöra var i arbetsgruppen styrkan finns och även hur du kan utveckla ditt ledarskap för att få en fungerande och motiverande arbetsgrupp. Den här tjänsten kan även individualiseras till en medarbetare eller chef för att stärka ledarskapet.

Motiverande samtal för chefer

MI - Motiverande samtal passar er chefer som önskar vägleda och ha ett coachande ledarskap för att stötta er personal i en förändringsprocess. Tekniken hjälper er att få struktur i medarbetarsamtal, motivera er arbetsgrupp till nya strukturella förändringar. Samtalstekniken kan användas från individ, grupp och organisationsnivå.

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en variant av transformerande ledarskap. Det hjälper dig som chef att leda att skapa goda relationer med dina anställda och att hjälpa dem med strukturerad problemlösning. Här får du handfasta verktyg i kommunikation, hur du skapar en god feedback kultur och hur du gör dina anställda mer motiverande och självständiga.

REFERENSER

Samarbeten

Kontakta mig

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig inom kort

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå