SBM Consulting Sweden

VILLKOR - INTRODUKTIONSUTBILDNING KBT-TERAPI

Villkor 

ANMÄLAN


Här följer SBM Consultings administrativa ordning för
Introduktionsutbildning KBT
Vi har 25 platser.


a. Din anmälan kommer in.

b. Anmälan mottagen En bekräftelse på att din anmälan har kommit in
sänds till den e-post du angett vid anmälan. En bekräftelse skickas till dig inom 12 timmar.
c. Ett urval görs utifrån målgruppen för utbildningen. Urvalet tar 7 arbetsdagar.

d. Erbjudande om plats Du har 5 arbetsdagar på dig att acceptera eller avböja ditt deltagande. 
e. Vid accept av plats på utbildningen har du 14 dagars ångerrätt (se Ångerrätt). Med brevet får du även med dig en faktura på kurskostnaden där du har 30 dagars betalningstid. Se din skräppost så du inte missar fakturan.
f. Om platserna är fulla kommer du att meddelas detta genom ett brev till den e-post du angett vid anmälan.


ÅNGERRÄTT


a. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ge något skäl inom 14 dagar från den dagen du accepterat din plats på utbildningen.
b. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dagens datum då du accepterat din plats.
c. Vill du utöva ångerrätten ska du till SBM Consulting Sweden skicka ett klart och tydligt meddelande via admin@sbmconsultingsweden.com om ditt beslut att frånträda avtalet.
d. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.


VERKAN AV UTÖVAD ÅNGERRÄTT


Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.


AVTALSTID


Vid den ettåriga utbildningen Introduktionsutbildning KBT löper avtalstiden från den dag du accepterat din plats till avslut av utbildningen.


AVBOKNING


Avbokning tas emot skriftligt via mail till admin@sbmconsultingsweden.com och skall ske minst 2 veckor innan utbildningens start. Sker avbokningen senare än 2 veckor debiteras du en avbokningsavgift på 950kr.


PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR


Introduktionsutbildning KBT


Priser som anges på hemsidan är inklusive moms om inget annat anges.


a) Kostnaden för utbildningen är 14 900 inkl. moms.
b) I kursavgiften ingår föreläsningsmaterial och uppgifter samt aktuella artiklar inom området, utbildningsintyg efter avslutad utbildning, tentamen och föreläsare. Obligatorisk kurslitteratur inköps privat.
c) Vid sen betalning debiteras en påminnelseavgift om 60kr samt dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen. SBM Consulting Sweden förbehåller sig rätten att stänga av deltagare från utbildningen till dess betalning erlagts.
d) Litteratur bekostas privat och omfattas ca 950kr
e) Omkostnader såsom logi och kost bekostas privat och betalas till Väddö Folkhögskola när du bokar ditt boende.

BEHANDLNG AV PERSONUPPGIFTER


a) Personuppgifter, som du frivilligt tillhandahåller i samband med din anmälan till Introduktionsutbildning KBT, som namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post adress, behandlas i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) för att kunna fullgöra åtaganden enligt detta avtal.


b) Inga ytterligare personuppgifter än de som du själv tillhandahållit kommer att samlas in. Personuppgifter som lämnas in kommer att hanteras varsamt och har till syfte att förbättra kvalitén för utbildningen, fakturahantering och att samla in feedback.